Tel: 058 299 08 72

InnZorg werkt vraag gericht, hierbij gaan we uit van de wensen en de behoeften van de client. In basis werken we vanuit het 8-fasen model en bieden we begeleiding aan mensen een psychiatrische beperking. Tijdens de begeleiding wordt dagbesteding integraal ingezet als onderdeel van de begeleiding. Dit vindt niet plaats als vast programma waardoor er meer vraaggericht gewerkt kan worden en dagbesteding ingezet wordt als middel tot participatie en niet als doel. De begeleiding is opgesplitst in een 5-tal diensten. Deze diensten kunnen integraal ingezet worden.

8 fasen model De cliënt in beeld

Het samen in beeld brengen van de eigen kracht van de cliënt, in plaats van een focus op de beperking. Een krachtgerichte benadering maakt gebruik van het netwerk van de cliënt. De focus ligt op zo 'normaal' mogelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld regulier werk of contact met buren. Het 8 fasen model werkt met 8 thema's, te weten zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid vanuit de cliënt gestuurd door een vraaggericht aanbod vanuit InnZorg.

ASS coaching Jezelf en Elkaar begrijpen

Methode Wenning & Santana; AD(H)D een volwassen benadering. De methode beslaat zes leefgebieden (zoals planning, relaties, werk of dagbesteding) die met theorie en huiswerkopdrachten worden uitgediept voor cliënten die moeite hebben met het sociale begrip en de sociale intuïtie. We plaatsen onder deze noemer bijvoorbeeld: (Klassiek) autisme, Pdd-Nos, syndroom van Asperger, maar ook de aandachtstekortstoornissen ADHD/ADD. Het is mogelijk dat er naast deze beperking meerdere andere beperkingen zijn gediagnosticeerd.

Opvoedingsondersteuning Handvatten creëren

Opvoedingsondersteuning leert ouders veel praktische vaardigheden en het maakt ouders competenter. Ouders maken zelf hun eigen plan van aanpak en dat werkt in de praktijk heel goed. Opvoedingsondersteuning stimuleert ouders om te leren zelf problemen op te lossen en te leren omgaan met nieuwe opvoedsituaties. Opvoedingsondersteuning werkt met vijf basisprincipes: 1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden, 2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning, 3. Aansprekende discipline hanteren, 4. Realistische verwachtingen hebben van het kind, 5. Als ouder goed voor jezelf zorgen.

Zorgmijders model Als niets meer lukt

Een opsporings- en verwijsmodule voor de eerste lijn, het netwerk rondom een cliënt of bijvoorbeeld de wijkteams die cliënten door kunnen verwijzen die zorg mijden. Het kan zijn dat er zorgen bestaan over de cliënt. Via de opsporings- en verwijsmodule wordt voor bijvoorbeeld verwijzers duidelijk waar de cliënt die de zorg mijdt toch de begeleiding kan ontvangen die hij of zij nodig heeft. InnZorg is gespecialiseerd in vraaggerichte begeleiding. Flexibiliteit en eigen regie van de cliënt zijn hierin belangrijke pijlers.

Gezinsbegeleiding Een stabiele basis

Vraaggerichte, soms langdurige begeleiding gericht op een cliëntsysteem. Door middel van een hulpverleningsplan wordt er doelmatig gewerkt aan persoonlijke doelstellingen, door middel van methoden ingezet door de begeleider. Belangrijke pijlers hierbij zijn: systeemtheoretisch werken, werken aan eigen kracht en gebruik maken van het netwerk rondom het cliëntsysteem. Tevens wordt er gewerkt met het principe: één huishouden, één plan, één hulpverlener. Een hulpverlener pakt problematiek op alle leefgebieden op.